ИНДЕКС – портал за знаење
Македонија

Дали моликата ја има само на Пелистер?

Моликата, позната и како Македонски бор, е вид борово дрво кое е откриено и вирее по планините во Македонија.  Симбол е на националниот парк Пелистер на планината Баба кај Битола.Но, ова дрво може да се најде и во делови на Бугарија, Албанија, Србија, Црна Гора и во мали предели во Северна Грција, обично на (600-) 1,000-2,200 (-2,300) m надморска височина. Честопати ја достигнува алпската дрвна граница во оваа област.
На 2 јули, 1839 година, познатиот ботаничар Август Гризебах, на падините на Пелистер ја открил моликата, ја класифицирал како специфичен растителен вид, карактеристичен за Балканот, најкомпактно застапен на Пелистер.
Во Бугарија може да се најде во шумите на Рила, Пирин, Западни Родопи, Средна Стара планина, Славјанка и Витоша, при надморска височина од 1400 до 2100 метри. Во Пирин Молика зазема 23.4% од зашумена површина на паркот.

 

Во оваа категорија