ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на животните

Зошто се кријат?

Еве ги пајакот, змијата и пеперутката. Нивното крзно соодвестува на боите на околината во која живеат. Инсектот гранка е сличен на сувите гранки на дрвото на кое живее. Камелеонот ја менува бојата на кожата приспособувајќи ја кон средината што го опкружува за полесно да се скрие. Оваа појава е наречена мимикрија.

Телото на некои животни има таков облик и бои што соодвестуваат на природната средина. На тој начин се кријат, или заличуваат на некое друго суштество. Зошто е тоа така?

Веројатно, за да се заштитат од нивните непријатели, или за да го изненадат својот плен. Постојат многу претпоставки што се уште не се докажани.

Во оваа категорија