ИНДЕКС – портал за знаење
Човековото тело

Зошто трепкаме?

Вашите очи трепкаат, односно вашите очни капаци се затвараат и отвараат брзо, од  неколку причини. Тоа може да биде, на пример, да се заштитат од иритирачки супстанции или да се заштитат од светлина или пак да се задржат чисти.

Секогаш кога трепкаме со очите, ние плачеме, односно произведуваме солзи. Под горниот дел од очните капаци се наоѓаат солзните жлезди и секогаш кога клепките ќе се затворат, се создава сукција, која е составена од некоја солена течност. Овие солзи ги штитат очите од сушење.

Но, ако иритирачки супстанција, како трошка прав, допре до окото, капаците автоматски трепкаат и солзите се појавуваат надвор од окото за да ги заштитат од иритација. Овие солзи се исцедуваат од очите во носот преку солзни канали, ситни цевки во внатрешниот агол на секоја капак. Кога солзите се преголеми за да се исцедат преку солзните канали, потекуваат по лицето.

Трепкаме околу 25 пати во минута.

Во оваа категорија