ИНДЕКС – портал за знаење
Македонија

Колку езера има на Шар Планина?

Шар Планина е еден од најголемите и највисоките планински масиви во Македонија. Сместена е во северозападниот дел на републиката, на границите со Косово и Албанија.

Во Република Македонија има 25 од вкупно 39 планински глацијални езера на планината.
Најголемо е Боговињското езеро, кој се наоѓа во близина на врвот Бориславец е најголемото езеро, се наоѓа на 1936 m н.в., има површина од 66800 m2, ширина од 225 m, должина од 452,5 m., длабочина од 4, 5 m, а при намален водостој, длабочината се намалува до 2,2 m. Се наоѓа во пределот наречен Мала Смрека. Некогаш, езерото било двојно поголемо, но неговата површина се намалила постепено, со таложење на нанос.
Второ е Црното езеро, се наоѓа на 2122 m н.в., има обем од 825 m, зафаќа површина од 33520 m2, долго е 248, а широко 185 m. Се наоѓа во карпест базен, со ниски и проодни брегови и мирни линии, со исклучок на северниот дел. На западниот брег има изградено бачило, и поради тоа, овој брег е нечист и каллив. Ова езеро е подлабоко и од Боговинското.
Трето е Караниколичко езеро или поѕнато и како Голем Ѓол. Toa е едно од поизразитите езера на Шара, и се наоѓа на караниколскиот простор на н.в. од 2180 m. Има површина од 26.240 m2, долго е 290, широко 115, а длабоко 5.5 m. Има обем од 675 m. Обликот му е елипсовиден, има два стрмни брега (источниот, кој е кривулест, и западниот, кој е праволиниски), а другите два брега му се благи.
На српска (Косово) страна најпознати се Ливадичкото езеро (2173 m) во близина на врвот Ливадица, Јажинското езеро (2180 m) во близина на врвот Езерска Чука, Големото езеро (2400 m) во близина на врвот Бистрица и др.

Во оваа категорија