ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Далечината од Земјата до Сонцето

 

Биле потребни 22 века за да се пресмета далечината од Земјата до Сонцето. А требало само некој да се сети и да ја измери висината на Кеопсовата пирамида и да ја помножи со 1.000.000.

.

Во оваа категорија