ИНДЕКС – портал за знаење
Македонија

Како градот Куманово го добил името?

Куманово се наоѓа во северниот дел на Република Македонија. Сместено е во источното подножје на Скопска Црна Гора, во источниот дел на Кумановското поле, на надморска височина од околу 300 метри.
Според легендата, името на населбата потекнува од името на воинственото племе Кумани. Се претпоставува дека Куманово било основано во XII век во близина на селото Жеглигово, со цел да го чува преминот меѓу реките Вадрар и Јужна Морава. Во 1519 година се спомнува во турските документи како село во состав на Нагоричката нархија со 52 семејства и околу 300 жители.

Во оваа категорија