ИНДЕКС – портал за знаење
Технологија

Како се делат компјутерските мрежи според топологијата?

Компјутерска мрежа е колекција од автономни компјутери меѓусебно поврзани со единствена технологија. Два компјутери се умрежени ако се способни да разменуваат информации. Компјутерските мрежи може да бидат со различна големина и форма.

Според топологијата на компутерските мрежи разликуваме:

  • Магистрали;
  • Ѕвезда (Star Network Topology, Pоint to Point);
  • прстен (Ring Topology)

 

Топологија магистрали
Тој е главниот вод кој претставува столб на мрежата на која се поврзани компјутери на одредени интервали. Оваа топологија се смета за пасивна бидејќи компјутерите кои поврзани на магистралата само наслушуваат што се случува на неа. Кога компутерот е спремен за предавање на податоци, тој прво ќе се увери дека ни еден друг компутер не праќа податоци на магистралата, па потоа ги праќа своите податоци во пакет со информацијата. Кај овој тип на топологија највеќе се користат кабли со Т-конектор. И ако може да се употребува голем број на врсти на кабли во локалните мрежи, бакарни кабли со впредени парици станаа стандардни. Најголем број на мрежни картици имаат приклучок за ваков конектор. Овој модел на топологија, поради својата несигурност односно поради склоности за прекин на каблите, лабавите конектори или кратките споеви, не се применува во праксата.
Топологија ѕвезда
Во топологијата ѕвезда мрежните компјутери се поврзани со централно уредување за поврзување. Секој компјутер е поврзан со посебен кабел со приклучок на спроводникот. Мрежите од овој модел на топологија користат исти техники за пристап и праќање на податоци како и топологијата магистрали. Овие мрежи лесно се прошируваат бидејќи секој компјутер на мрежниот разводник е приклучен со посебен кабел. Единствено ограничување е кога е во прашање бројот на приклучоци на разводникот, но и самите разводници многу наликуваат на облик на ѕвезда. Недостатокот на овие мрежи се гледа во потребата на кабли кои се потребни за секој компјутер во мрежата. Купот на додатни разводници исто така додатно ги зголемува трошоците. Проширувањето на мрежите се врши независно од другите корисници на мрежите. Ако еден компјутер откаже, останатите компјутери без оглед на тоа, продолжуваат да комуницираат меѓусебно. Најчуствителна точка кај оваа топологија е централниот разводник.
Топологија прстен
Топологијата во која компјутерите се поврзани со проводници еден со друг и создаваат физички круг се нарекува топологија на прстен. Информациите патуваат низ проводниците во еден правец. Компјутерите од мрежата реемитуваат пакети, односно примаат пакети, а затоа ги праќаат на следниот компјутер во мрежата. Оваа топологија се смета за активна затоа што компјутерите во мрежата праќаат знак по должината на прстенот. Знакот е посебен вид на податок. Ако некој компјутер во мрежата сака да прати порака мора да почека до него да дојде знакот т и потоа да ја прати. На овој начин работи IBM-овта мрежна архитектура Token Ring. Откажувањето на еден компјутер го прекинува протокот на податоци во цела мрежа. Додавањето или исклучувањето на еден компјутер ја прекинува работата на целата мрежа. Оваа топологија е исто така и доста скапа.

 

 

Во оваа категорија