ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Како функционира пазарот на пари?

Пазарот на пари претставува институции, договори и практика, чијашто цел е да се овозможи давање на заем и земање на заем пари врз краткорочна основа. Пазарот на пари, според тоа, е различен од пазарот на капитал, и се однесува на среднорочни и долгорочни кредити.

Трансакциите што се случуваат на пазарот на пари не ги подразбираат само банкнотите, туку и капиталот, кој може да се претвори во готовина со краток рок, и како краткорочни државни хартии од вредност и меници. Иако детаљите и механизмите на пазарот на пари во голема мера зависат од држава до држава, во сите случаи неговата основна функција е да овозможи на оние со вишок на краткорочни фондови да дадат на заем, а, пак, на оние со потреба да земат краткорочни кредити да земаат на заем. Оваа функција е исполнета преку препродавачи што ги даваат своите услуги за профит.

Во најмногу дружави владата игра главна улога во пазарот на пари дејствувајќи и како заемодавач и како зајмувач и често ја користи својата позиција да влијае врз паричната маса и каматните стапки во согласност со нивната монетарна политика. Американскиот пазар на пари опфајќа финансиски инструменти од меници и државни хартии од вредност, се до фондови од централното банкарско одделение и потврди од депозити. Покрај тоа, Системот на федерални резерви обезбедува значителни краткорочни кредити директно од банкарскиот систем. Меѓународниот пазар на пари го потпомага давањето на заем, земањето заем, и размената на валутите меѓу државите.

Во оваа категорија