ИНДЕКС – портал за знаење
Интернет

Колку луѓе користат Интернет?

 

Интернетот е јавно достапен систем на меѓусебно поврзани компјутерски мрежи од целиот свет, кои пренесуваат податоци во форма на пакети со користење на стандардното множество протоколи означено како TCP/IP.
Никој со точност не може да одговори на ова прашање, ниту пак да биде сигурен колку е точната бројка на корисниците на Интернетот. Сепак, направени се повеќе истражувања, кои отприлика даваат бројка колкав процент од населението се приклучува на Интернет.
Една проценка е дека 600 милиони луѓе во светот користат Интернет од 2002 година.
Во 2001, имаше само 500 милиони корисници низ целиот свет.
Во Соединетите Американски Држави, 4 од 10 луѓе користат Интернет.
Но, како процент на целото население, многу повеќе луѓе од Канада, Шведска и Финска се логираат на Интернет, од населението во САД.
Неодамнешните истражувања покажале дека 1.9 милијарди луѓе во светот користат Интернет во 2010 година, или вкупно, 29% од светската популација.

 

Во оваа категорија