ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Низата на Фибоначи

 

Низата на Фибоначи, во математиката – низа на броеви со неочекувано корисни примени во ботаниката и другите прородни науки. Почнувајќи со две единици, секој нов член е создаден како збир на претходните два: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,…

Математичарот од XIII век, Леонардо од Пиза (околу 1170 – 1240 година) исто така, познат како Фибоначи, ја открил низата, но не ги истражил нејзините употреби, кои излегле дека се широки и разновидни. На пример бројот на венечните ливчиња кај повеќето видови цветови и бројот на гранки и шемата за создавање семе доаѓа од низата на Фибоначи. Односот на било кои два последователни поими се преближува до вредноста на златниот однос како што се зголемуваат поимите.

Во математиката, Фибоначиевите броеви формираат низа дефинирана со следнава рекурзивна функција:

Во оваа категорија