ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Совет на Европа

Cоветот на Европа е најстарата европска меѓународна политичка организација.Таа е основана четири години по Обединетите Нации, на 5 мај 1949 година во Лондон, врз рушевините и варварските дела на Втората Светска војна. Политичката волја на земјите основачки да остварат единство помеѓу нејзините членки беше фокусирано врз целта: “да се заштитат и унапредат нивните заеднички идеали и принципи и да се поттикне социјален и економски прогрес” (член 1 од Статусот).
Во оваа организација може да се зачлени европска држава, притоа прифаќајќи го принципот на владеење на законот, гаранција на човековите права и основни слободи на секој под нејзин авторитет. Советот на Европа има 47 земји членки меѓу кои и Република Македноија, 1 земја кандидат – Белорусија и 5 земји набљудувачи (САД, Канада, Јапонија, Мексико и Ватикан) .
Цели на Советот на Европа се:
–          Да ги штити човековите права, плуралистичката демократија и владеењето на законот.
–          Да ја промовира свеста и да го поттикнува развојот на културниот идентитет и различност во Европа.
–          Да бара решенија на проблемите кои се однесуваат на европското општество (дискриминација на малцинствата, ксенофобија (омраза спрема странци), нетолеранција, заштита на животната средина, клонирање на луѓе, сида, дрога, организиран криминал, тероризам, шверц на луѓе, корупција, интернет криминал, насилство врз деца и др).
–          Да помогне во зацврстување на демократска стабилност во Европа преку поддршка на политички законодавни и уставни реформи.

Во оваа категорија