ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Точната должина на една година

Точната должина на една година е 365 денови, 5 часа, 48 минути и 46 секунди. Или вкупно, тоа е 365 денови и четвртина (односно 365 денови и 6 часа). Поради ова, секои четири години имаме престапна година, односно 366 денови.

Истотака, за да се поправи и точноста на овие 6 часа, има и години кои треба да се престапни, но не се. Правилото за престапна година е следно :

Годината е престапна ако е деллива со бројот 4, освен оние делливи со 100 но вклулени оние делливи со 400.

Така на пример, 1900 не бешее престапна, но 2000 беше престапна. Од друга страна 2100 година нема да биде престапна.

Во оваа категорија