ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Што е статички електрицитет

Ако протриете сталкена шипка од свила и ако ја доближите до мали парчиња сува хартија, тие ќе „скокнат“ и ќе се „залепат“ за шипката. Истото ќе се случи и ако земете пластика и ја протриете со крзно.

Во физиката за материјалите се кажува дека се наелектризирале, односно појавата се вика статички електрицитет.

Статички значи во мирување, а статички електрицитет создава електричен напон во мирување. Електрицитетот кој патува низ жици е електрична струја во движење. Затоа и се нарекува електрична струја, односно динамички електрицитет.

Сите материи се составени од мали честици наречени атоми. Секој атом е составен од уште помали честици, позитивни – протони и негативно наелектризирани електрони.
Во нормални услови атомите во парче стакло имаат подеднаков број на протони и електрони. Позитивните протони и негативните електрони се неутрализираат меѓусебе. Поради тоа и стаклото само по себе е електрички неутрално.
Меѓутоа ако стаклото се протрие со свилена ткаенина, некои од електроните се исфрлаат. Со други зборови се ствараат вишок на протони во однос на електроните. Во случајот на пластиката и крзното се добиваат вишок на електрони!

Појавата на електрицитетот прв ја забележал Грчкиот филозоф и математичар Талес кој живеел 600 п.н.е!

Во оваа категорија