ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Што содржи бензинот?

Бензинот е смеса од испарливи, запалливи, јаглеводороди, кои се изведени од нафтата; се користи како гориво за моторите со внатрешно согорување и како растворувач за маслата и за мастите. Бензинот имал предност како гориво за автомобилите бидејќи ослободува голема енергија која согорува, се меша веднаш со воздухот во карбураторот, и во почетокот бил евтин поради големата понуда.
Бензинот за прв пат бил произведен со дестилација. Подоцна процесите ги зголемиле приходите од суровото масло преку разделување на поголемите молекули во помали. Потоа следувале други методи, како претварање праволиниски јаглеводороди во нивни гранкови изомери.
Бензинот, кој се добива како резултат, е сложена смеса од стотици јаглеводороди. Бројот на октаните во бензинот ја покажува неговата способност да го спречи пребрзото согорување и може да се измени со промена на пропорциите на одредени компоненти. Други адетиви се детерѓентите, средствата против замрзнување и антиоксиданските.
Од средината на XX век издувните гасови од бензинот се сметаат за главна компонента на гратското загадување на воздухот.

Во оваа категорија