ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Што е разликата помеѓу метеориди, метeори и метeороити?

Метеорид е парче камен, метал или прашина што патува во вселената и понекогаш влегува во земјината атмосфера.

Повеќето метеориди горат додека влегуваат во земјината атмосфера, и многу малку од нив стигнуваат до земјината површина. Кога метеоридот е доволно голем за да се види додека гори во земјината атмосфера, се нарекува метеор.

Секој ден, околу 200,000 метеори се видливи од земјата, а околу 100 тони материјал од метеориди навлегува во земјината атмосфера дневно. Само околу 150 метеориди стигнуваат до земјината површина годишно. Тие што ќе стигнат до земјата се нарекуваат метеорити.

Многу големи метеорити се срушиле на земјината површина и направиле големи кратери. Најголемиот метеориот е откриен во Намибија, блиску до Грутфонтен. Ова парче од вселената било долго околу 3 метри и тежело околу 60тони!

Еве неколку интересни снимки од YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=e_2aX-784swt>

Во оваа категорија